Plenery malarskie 2014

18.06.2014

18 czerwca 2014 r. Zarz?d Towarzystwa Ziemi Kozielskiej go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich w K?dzierzynie-Ko?lu, kt?re odbywaj? si? od 16 - 25 czerwca. Tegoroczna wizyta malarzy by?a okazj? dla uczczenia podw?jnego jubileuszu komisarza plener?w Pana Adama Zbiegieniego. Pan Adam Zbiegieni w tym roku obchodzi 90-te urodziny i jubileusz 70 lat pracy tw?rczej. Prezes Jerzy Drzewiecki w podzi?kowaniu za dotychczasow? prac? wr?czy? Panu Adamowi Zbiegieniemu "Medal Honorowy za Zas?ugi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w K?dzierzynie-Ko?lu".
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z MALARZAMI W BASZCIE
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY POPLENEROWEJ W DOMU KULTURY "KOŹLE"

Zespół taneczny "Perła" w Baszcie

14.05.2014

9 maja 2014 r. w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej wyst?pi? zesp? taneczny "Per?a" z Doliny na zachodniej Ukrainie. Dzieci zaprezentowa?y program patriotyczny "Tak kochamy Polsk?" przygotowany pod kierunkiem pani Galiny Regeckiej. W barwnych strojach odta?czyli polskie i ukrai?skie ta?ce ludowe, szczeg?lnie wzbudzi?y zainteresowanie polonezem, oberkiem i ta?cami huculskimi. Solistka zespo?u zagra?a na bandurze, tradycyjnym strunowym instrumencie ukrai?skim utw?r Fryderyka Chopina oraz melodie ludowe, wzbudzaj?c zachwyt i zainteresowanie s?uchaczy. Zesp? "Per?a" powsta? przy parafii w Dolinie, jego organizatorem jest ks. Krzysztof Panasowiec, kt?ry zorganizowa? tam sobotnio-niedzieln? szko??, gdzie dzieci ucz? si? polskiego j?zyka i poznaj? polsk? kultur?.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM "PERŁA"

"Z wędrówki po Meksyku śladami Majów i Azteków"

02.05.2014

28 kwietnia 2014 r. uroczy?cie zosta?a otwarta ? ? w Baszcie wystawa zdj?? z podr?y po Meksyku.  Autorem fotografii jest Jakub Rogowski ur. 1991 roku w K-Ko?lu, student IV roku Wydzia?u Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
Po otwarciu wystawy wylosowano sze?? szcz?liwych los?w, kt?rych posiadacze ?otrzymali fotografi?z?podr?y po Meksyku z?? autografem autora. Niespodziank? dla przyby?ych ?go?ci by?a prezentacja?multimedialna i wspomnienia Jakuba Rogowskiego z w?dr?wki ?ladami dawnych cywilizacji.

 

Marek Jura w Baszcie TZK

16.04.2014

16 kwietnia Pan Marek Jura z r?k Prezesa Jerzego Drzewieckiego
otrzyma? okoliczno?ciowy Dyplom oraz Medal Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Marek Jura do kolekcji zbior?w muzealnych przekaza? ?oryginalny?miedzioryt z roku 1760 (odst?pienie wojsk austriackich od obl?enia twierdzy Ko?le) oraz widok Ko?la z 1720 roku.
Pan?Jura z zami?owania jest numizmatykiem i faleryst? (zbieranie odznacze?).Mieszkaj?c za granic? interesuje si? histori? Ko?la i okolic. Swoje zbiory prezentowa? ju? w Baszcie kilka lat temu.

Czytaj więcej...

KOZIOŁKI `2013 DLA TZK

28.01.2014

28 stycznia 2014 r. w sali II LO w K?dzierzynie-Ko?lu decyzj? Rady Powiatu K?dzierzy?sko-Kozielskiego Towarzystwo Ziemi Kozielskiej otrzyma?o presti?ow? statuetk? "Kozio?k?w", kt?ra jest wyr?nieniem dla os?b fizycznych i?stowarzysze? nadawan? przez jej kapitu?? na dany rok za dzia?alno?? spo?eczno-kulturaln? i sportow? promuj?c? powiat.

"Kozio?ki" oraz okoliczno?ciowy dyplom odebra? z r?k Przewodnicz?cego Rady Powiatu Piotra Johna i Starosty Ma?gorzaty Tudaj wiceprezes TZK Edward Nycz z osobami towarzysz?cymi. Opr?cz oficjalnych wyst?pie? samorz?dowc?w i nagrodzonych os?b? spotkanie u?wietni? wyst?p muzyczny m?odzie?y z II LO.?Nagroda jest uhonorowaniem dawnych i obecnych dzia?a? TZK ale przede wszystkim dzia?alno?ci konkretnych ludzi, kt?rzy w ostatnich latach podejmowali trud zachowania tradycji dawnych pokole?przenosz?c je w??dzisiejsze czasy?zainteresowanym mieszka?com?Ziemi Kozielskiej.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA DYPLOMU I STATUETKI

Malarstwo Agnieszki Galantowicz w Baszcie

18.01.2014

22 stycznia 2014 r. o godzinie 17.30 w Baszcie? Muzeum TZK odb?dzie si? otwarcie wystawy malarskiej Agnieszki Galantowicz mieszkanki naszego miasta. ?Autorka jest cz?onkiem zwyczajnym Zwi?zku Polskich Artyst?w Plastyk?w. Prezentowa?a swoj? tw?rczo?? w wielu miastach Polski oraz w Niemczech i Holandii. Wystawa b?dzie prezentowana przez dwa miesi?ce. Zapraszamy do zapoznania si? z tw?rczo?ci? A. Galantowicz.??

 

Spotkanie w siedzibie TZK

18.10.2013

16. 10. 2013 r. o godz. 17.00 w Baszcie odby?o si? spotkanie os?b, kt?re w r?nych okresach wnosi?y sw?j wk?ad w 50-letni? dzia?alno?? Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Prezes Jerzy Drzewiecki wr?czy? uczestnikom medale i dyplomy, dzi?kuj?c za wsp?prac? i wspieranie naszego?stowarzyszenia.?
Spotkanie by?o okazj? do wymiany wspomnie?i do?wiadcze? os?b aktywnie tworz?cych dorobek TZK.
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA W SIEDZIBIE TZK

Samorządowa nagroda dla Muzeum TZK

29.09.2013

24 września 2013 r. w godzinach popołudniowych na uroczystej gali w Domu Kultury "Koźle" władze samorządowe miasta wręczyły przedstawicielom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w osobach Krystyny Rutkowskiej i Edwarda Nycza dyplom uznania za prowadzoną działalność muzealniczą w Kędzierzynie-Koźlu.
Na gali uhonorowano instytucje kultury, osoby zwi?zane z dzia?ano?ci? kulturaln? oraz trener?w i sportowc?w za sukcesy odniesione?w roku 2012.


Czytaj więcej...

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK