Pozdrowienia z… wystawa starych pocztówek

20.02.2015

4 marca (?roda) 2015 r. o godzinie 17:00 Zarz?d Towarzystwa zaprasza zaprosi? na otwarcie wystawy "Pozdrowienia z… ?l?sk na starej poczt?wce"

Ekspozycj? tworzy ponad 80 poczt?wek ze zbior?w Wojew?dzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na przedwojennych kartach mo?na zobaczy? dawne widoki miast, park?w, plac?w i ulic m.in. Opola, K?dzierzyna-Ko?la, Kluczborka, Brzegu, Nysy oraz Prudnika.

Widok?wki z poszczeg?lnych miejscowo?ci ukazuj? zmiany w architekturze miast i ich uk?adzie przestrzennym. Na wielu poczt?wkach zachowa?y si? widoki miejsc i obiekt?w, kt?rych ju? nie ma, maj? wi?c warto?? historyczn? i dokumentaln?. Wystaw? uzupe?niaj? wydawnictwa i poczt?wki K?dzierzyna-Ko?la ze zbior?w TZK i kolekcjoner?w prywatnych.


W programie by?y mi?dzy innymi piosenki ?l?skie w wykonaniu uczni?w szko?y w Ko?lu Rogach.ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA WYSTAWY fot. p. Bogus?aw Rogowski

Smutna wiadomość

28.01.2015

Z b�lem i poczuciem niepowetowanej straty zawiadamiamy, �e 27 stycznia 2015 r. zmar�a Irena Czechowska.�Od ponad dwudziestu lat wspiera�a swoj� prac� i wiedz� Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Opiekowa�a si� zbiorami Muzeum TZK w Baszcie, dba�a o finansowe i gospodarcze potrzeby muzeum. Od 2006 r. by�a skarbnikiem TZK. Nie zapomnimy jej �yczliwo�ci, dobroci i sta�ej gotowo�ci do wspierania potrzebuj�cych.� Ceremonia pogrzebowa odb�dzie si� 31 stycznia o godz. 12.00 na cmentarzu w Ko�lu.

Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVII

17.12.2014

Ukazały się drukiem materia?y z ostatniego XIX K?dzierzy?sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Zosta?y opublikowane w Szkicach K?dzierzy?sko-Kozielskich XVII, kt?re tym razem sta?y si? publikacj? jednorodn? tematycznie. Zapraszamy do zapoznania si? z opisem wiek?w ?rednich w Ko?lu i osob? Miko?aja z Ko?la. Publikacja ukaza?a si? we wsp?pracy z Miejskim O?rodkiem Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu.

Zapraszamy do poznania i pogłębienia wiedzy o naszym lokalnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.

 

ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

XXIII Zjazd TZK - nowe władze stowarzyszenia

29.11.2014

29?listopada 2014 r. odby? si? XXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim O?rodku Kultury zgromadzi?a 40 cz?onk?w Towarzystwa oraz zaproszone osoby.?Zjazd podsumowa? ostatnie 4 lata pracy Towarzystwa (materia?y w zak?adkach), a?dyskusja wskaza?a kierunki?pracy stowarzyszenia w najbli?szym okresie.

Delegaci wybrali w?jawnym g?osowaniu zarz?d (13 os?b), komisj? rewizyjn? (5) i s?d kole?e?ski (3).?Zarz?d po ukonstytuowaniu si? wybra? prezesa TZK na kadencj? 2014-2018, kt?rym zosta??Edward Nycz.?Funkcje wiceprezes?w powierzono: Halinie Mi?czuk i Ma?gorzacie Skrzypczak.?Sekretarzem Towarzystwa zosta?a?Helena Bulanda a skarbnikiem Irena Czechowska.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Bilans pracy TZK w latach 2010-2014

24.11.2014

Działalność TZK w latach 2010–2014:

 • 17 zebra� Zarz�du TZK
 • Liczba cz�onk�w w XII`2010: 172, w XI`2014: 179.
 • 20 os�b w ci�gu 4 lat wst�pi�o w szeregi TZK.
 • Odby�y si� 2 wyjazdowe spotkanie integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
 • Zorganizowano cztery K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminaria Naukowe.
 • Wydano 1 ksi��k� poseminaryjn� oraz 2 tomy (nr XIV-XV, XVI) „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich”.
 • Zorganizowano 14 tematycznych wystaw czasowych, w tym 2 wystawy jubileuszowe: „50-lat dzia�alno�ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” prezentowana w Baszcie i „50 lat TZK” – ekspozycja plansz na kozielskim Rynku.
 • Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 88 nowych eksponat�w. Szczeg�lnie cenne s� dwie panoramy Ko�la: „Odst�pienie wojsk austriackich od obl�enia twierdzy Ko�le 1760” i „Kosel 1720/1730”, kt�re pozyska� i podarowa� naszemu muzeum Marek Jura.
 • Do biblioteki TZK zakupiono 146 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
 • Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 11 980,66 z�, z czego 9 507,00 z� pochodzi�o z dotacji miejskiej, a pozosta�a kwota to �rodki w�asne TZK (w tym pozyskiwane od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w).
 • Od 2010 r. do listopada 2014 r.dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
 • W okresie lat 2010–2014 zwiedzi�o Baszt� 17 520 os�b.
 • Ust�puj�cy Zarz�d dzi�kuje wszystkim, kt�rzy w��czyli si� swoj� prac�, rad� czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizacj� dzia�alno�ci statutowej TZK oraz pomoc w obchodach 50 lecia Towarzystawa.

Zarząd TZK

XIX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

05.10.2014

10 X 2014 r. (pi?tek, godz. 11.00 - 14.00) w Domu Kultury w Ko?lu odb?dzie si? kolejne XIX K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. KO?LE W ?REDNIOWIECZU. Jest one cz?ci? szerszego projektu realizowanego przez Miejski O?rodek Kultury a powi?zanego z osob? Miko?aja z Ko?la. Zapraszamy do?wys?uchania sze?ciu wyk?ad?w powi?zanych tematycznie z osob? Miko?aja i opisuj?cych ?wiat ?redniowiecznego Ko?la.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SEMINARIUM

Nasi "Zasłużeni"

05.09.2014

27 sierpnia 2014 r. (?roda) nasi wieloletni dzia?acze: Krystyna Rutkowska - sekretarz TZK i Jerzy Drzewiecki - prezes TZK odebrali na sesji Rady Miasta tytu?y honorowe "Zas?u?ony dla Miasta K?dzierzyn-Ko?le", nadane Uchwa?? Rady Miasta nr L VI/659/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
W gronie "Zas?u?onych" znale?li si? r?wnie?: Gerard Kurzaj - prezes Towarzystwa Przyjaci? S?awi?cic i Nieprofesjonalny Klub Filmowy "Groteska" (nagrod? odbierze w pa?dzierniku podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu Film?w Niezale?nych im. Ireneusza Radzia "Publicystyka").

 

Czytaj więcej...

XVI SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE

07.07.2014

XVI Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskiej s? powi?zane z dziejami miasta i z jego wsp?czesnym obliczem – Obecne ukazuj? si? w specyficznej ods?onie, gdy? ??cz? dwie miejskie inicjatywy pilotowane przez TZK, to jest wydawane od 31. lat „Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskie” i odbywaj?ce si? od 20. lat w mie?cie K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminaria Naukowe. 15 pa?dziernika 2012 r. mia?o miejsce XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. „K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych”. Do programu seminarium zg?oszono 22 wyst?pienia omawiaj?ce ide? sportu i rekreacji oraz lokaln? aktywno?? sportow?. Zarysowano prawie pe?n? panoram? ?ycia sportowego w mie?cie. Szkoda jednak, ?e nie wszystkie wyst?pienia zosta?y „przelane” na papier i nie znalaz?y si? w XVI tomie „Szkic?w…”. Szkice zawieraj? 16 autorskich tekst?w opisuj?cych wybrane aspekty ?ycia sportowego w K?dzierzynie-Ko?lu. ?ycie sportowe do najdawniejszych czas?w stanowi?o istotny element ?ycia spo?ecznego, kulturowego a nawet politycznego. W K?dzierzynie-Ko?lu od kilku dekad sport stanowi? spoiwo w ?yciu spo?eczno?ci miejskiej. Sukcesy lokalnych klub?w sportowych zawsze stanowi?y element dumy mieszka?c?w.

Czytaj więcej...

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK