Sobotnia wycieczka nauczycieli

29.09.2015

Baszta go?ci?a 19 wrze?nia?emerytowane panie nauczycielki z r?nych zak?tk?w polski. Mamy nadziej?, ?e wycieczka, kt?r? oprowadza?a Pani Urszula Wi?cek przybli?y?a przyjezdnym go?ciom cho? troch? histori? miasta.

Pozdrawiaj?c odwiedzaj?ce Panie przedstawiamy?relacj? fotograficzn?.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY NAUCZYCIELI

Noc muzeum w fotografii

24.09.2015

W pi?tek 18 IX przez szeroko otwarte drzwi Baszty wesz?o na noc muzeum i ogl?danie podziemi ponad 100 os?b. Rz?sisty wieczorny deszcz zako?czy? dochodzenie zwiedzaj?cych do podziemi.?Prosimy o zapoznanie si? z relacj? zdj?ciow?.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NOCY MUZEUM

 

Półkoloniści w Baszcie

29.07.2015

22 lipca 2015 r. kozielsk? Baszt? odwiedzi?y dzieci z p?kolonii z osiedla Azoty. M?odzi wycieczkowicze wspi?li si? na zrekonstruowan? wie??, zajrzeli przez kraty do piwnicznych loch?w oraz podziwiali zbiory zgromadzone w muzeum. Dla kolonist?w by?o to pierwsze spotkanie z zabytkami i lokaln? histori? naszego miasta.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z P?KOLONII

Nowy nabytek muzeum TZK - rybacka łódź rzeczna

14.06.2015

10 czerwca Muzeum TZK wzbogaci?o si? o kolejny cenny eksponat. Pan Ginter-Franciszek Ryborz wykona? i przekaza? muzeum replik? odrza?skiej ?odzi rzecznej. Muzeum posiada ju? specjalistyczne sieci i kosze s?u??ce do po?owu ryb na Odrze.?Zebrane?eksponaty s? zacz?tkiem?ekspozycji powi?zanej z rzek? Odr?,?kt?ra uka?e ?ycie codzienne i dzia?alno?? ludzi w dawnych osadach nadrzecznych.

Kultur? ryback? na tym terenie omawia artyku? G-F. Ryborza "Rybo??wstwo stawowe, rzeczne i potokowe" zamieszczony w "Szkicach K?dzierzy?sko-Kozielskich" XIV-XV".

Zapraszamy do?zobaczenia nowych eksponat?w.

ZOBACZ ZDJĘCIA NOWEGO NABYTKU

Legenda kozielska – warsztaty rysunkowe

20.05.2015

W sobot? 16.05.2015 r. odby?y si? w Baszcie zaj?cia plastyczne po?wi?cone “Legendzie kozielskiej, czyli jak powsta?o miasto Ko?le”. Zaj?cia poprowadzi?y wsp?lnie Panie Helena Bulanda - sekretarz TZK, kt?ra opowiedzia?a zgromadzonym go?ciom legend? o z?ych braciach Koz?ach oraz nauczycielka plastyki Pani El?bieta Setnicka, kt?ra wprowadzi?a dzieci i rodzic?w w tajniki sztuki rysunkowej i malarskiej. Podczas warsztat?w powsta? szereg prac wykonanych r?nymi technikami malarski, w tym r?wnie? komiks. Mini-wystawa do obejrzenia w Baszcie.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

Dar Marka Jury dla muzeum

13.04.2015

8 kwietnia 2015 r. odwiedzi? Baszt? cz?onek TZK zamieszka?y w Berlinie pan Marek Jura. Od wielu lat znany jest w ?rodowisku kozielskim ze swych kolekcjonerskich pasji gromadzenia archiwali?w i pami?tek kozielskich sprzed 1945 r.?W czasie spotkania z cz?onkami TZK przekaza? towarzystwu kolejny sw?j dar -?to jest - r?cznie kolorowany oryginalny miedzioryt z widokiem na miasto i twierdz? Ko?le, wykonany przez Friedricha Bernharda Wernera. Miedzioryt ten zamieszczony by? w ksi??ce Fischera i Stuckarta pt.:”Zeitgeschichte der St?dte Schlesiens” z roku 1819.
Dzi?ki hojno?ci darczy?cy, kt?remu bardzo dzi?kujemy - muzeum TZK wzbogaci?o si? o kolejny oryginalny dar powi?zany z tematyk? twierdzy kozielskiej.?

ZOBACZ ZDJĘCIA DARU PANA MARKA JURY

Pozdrowienia z… wystawa starych pocztówek

20.02.2015

4 marca (?roda) 2015 r. o godzinie 17:00 Zarz?d Towarzystwa zaprasza zaprosi? na otwarcie wystawy "Pozdrowienia z… ?l?sk na starej poczt?wce"

Ekspozycj? tworzy ponad 80 poczt?wek ze zbior?w Wojew?dzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na przedwojennych kartach mo?na zobaczy? dawne widoki miast, park?w, plac?w i ulic m.in. Opola, K?dzierzyna-Ko?la, Kluczborka, Brzegu, Nysy oraz Prudnika.

Widok?wki z poszczeg?lnych miejscowo?ci ukazuj? zmiany w architekturze miast i ich uk?adzie przestrzennym. Na wielu poczt?wkach zachowa?y si? widoki miejsc i obiekt?w, kt?rych ju? nie ma, maj? wi?c warto?? historyczn? i dokumentaln?. Wystaw? uzupe?niaj? wydawnictwa i poczt?wki K?dzierzyna-Ko?la ze zbior?w TZK i kolekcjoner?w prywatnych.


W programie by?y mi?dzy innymi piosenki ?l?skie w wykonaniu uczni?w szko?y w Ko?lu Rogach.ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA WYSTAWY fot. p. Bogus?aw Rogowski

Smutna wiadomość

28.01.2015

Z b�lem i poczuciem niepowetowanej straty zawiadamiamy, �e 27 stycznia 2015 r. zmar�a Irena Czechowska.�Od ponad dwudziestu lat wspiera�a swoj� prac� i wiedz� Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Opiekowa�a si� zbiorami Muzeum TZK w Baszcie, dba�a o finansowe i gospodarcze potrzeby muzeum. Od 2006 r. by�a skarbnikiem TZK. Nie zapomnimy jej �yczliwo�ci, dobroci i sta�ej gotowo�ci do wspierania potrzebuj�cych.� Ceremonia pogrzebowa odb�dzie si� 31 stycznia o godz. 12.00 na cmentarzu w Ko�lu.

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK