Nowe "Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie"

16.12.2012

Do Baszty TZK trafił z wydawnictwa kolejny (XIV–XV) tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”.
Obecny numer „Szkic?w…” jest sygnowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera teksty (12), kt?re zgromadzono w ostatnim okresie. S? to artyku?y historyczne i spo?eczno-ekonomiczne, os?b bezpo?rednio zwi?zanych z miastem lub po?rednio poprzez podj?ty przez nich temat bada?. Wa?nym elementem dla przysz?ych pokole? jest przedstawiona w ci?g?o?ci kolejnych numer?w kronika naszego miasta.

Redaktorzy naukowi tomu dzi?kuj? szczeg?lnie mecenasom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i Urz?dowi Miasta K?dzierzyn-Ko?le za wsparcie stara? wydawniczych i umo?liwienie oddania Pa?stwu tego tomu do r?k w?asnych. Zapraszamy do zapoznania si? z tekstami i refleksj? nad zmianami dokonuj?cymi si? w mie?cie i w nas samych.
 

Muzeum Wsi Opolskiej

26.11.2012

22 listopada 2012 r. 4-osobowa delegacja Towarzystwa Ziemi Kozielskiej uczestniczy?a w spotkaniu opiekun?w izb regionalnych i muzealnych wojew?dztwa opolskiego, zorganizowanym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.?? Wyk?ad na temat roli muze?w i izb regionalnych wyg?osi? prof. Jan ?wi?ch z Uniwersytetu Jagiello?skiego.? ?Po wyk?adzie rozpocz?a si? o?ywiona dyskusja i wymiana do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami spotkania. W dyskusji zabra? g?os prezes TZK Jerzy Drzewiecki dziel?c si? z uczestnikami wieloletnimi do?wiadczeniami pracy w naszym muzeum. Uczestnicy wyrazili ch?? szerszej wsp?pracy.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA Z BIERKOWIC

XVII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

21.09.2012

ZOBACZ PROGRAM SEMINARIUM

15 pa?dziernika 2012 r. odb?dzie si? XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych (patronat naukowy: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studi?w Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu; organizatorzy: Urz?d Miasta w K?dzierzynie-Ko?lu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w K?dzierzynie-Ko?lu, Miejski O?rodek Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu).

Program seminarium przewiduje referaty 12 os?b, kt?re b?d? m?wi?y o sporcie nie tylko w naszym mie?cie. Kilka os?b zadeklarowa?o napisanie artku??w o k?dzierzy?sko-kozielskim sporcie w ostatnich latach do planowanej publikacji poseminaryjnej.

W dniu? seminarium otwarta b?dzie okoliczno?ciowa wystawa
Lokalne IMPREZY sportowe. Z archiwum TZK.

Miejscem obrad b?dzie Dom Kultury w Ko?lu (ul. Skarbowa 10). Pocz?tek Seminarium: 15 (poniedzia?ek) X 2012 r. o godz. 9.45. ?

 Baszta zaprasza

05.09.2012

5.09 o godz.17.00?odby?o si?uroczyste otwarciewystawy "Rze?by w drewnie". ? Prezez TZK Jerzy Drzewiecki przedstawi? przyby?ym go?ciom i zwiedzaj?cym Zygmunta Cedora. Artysta to?rze?biarz amator. Tworzy p?askorze?by i rze?by w drewnie??o r?nej tematyce. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY ZYGMUNTA CEDORA

Współpraca TZK z ZAK S.A.

04.07.2012

W dniu 04 lipca 2012 r. Prezes Jerzy Drzewiecki?w obecno?ci cz?onk?w Zarz?du?TZK?wr?czy? podzi?kowanie na r?ce?Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa?Zarz?du ZAK S.A.?Adama Leszkiewicza, za wieloletni? opiek? i wsparcie dzia?alno?ci?Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. ZAK S.A.? pe?ni rol? mecenasa kultury w naszym mie?cie.

Spotkanie up?yn?o w mi?ej, serdecznej atmosferze i zaowocowa?o?obietnic? kontynuowania dalszej wsp?pracy.

Czytaj więcej...

Goście z Czech

02.07.2012

29 czerwca 2012 r. ?Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odwiedzili
?go?cie z Czech.?Uczestnicy wycieczki bior??udzia??w?konkursie fotograficznym og?oszonym przez Miejsk??Bibliotek? Publiczn?.

Czytaj więcej...

Spotkanie z malarzami

20.06.2012

18 czerwca Zarz?d TZK go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich K?dzierzyn-Ko?le 2012 Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita? artyst?w przyby?ych z r?nych stron Polski i z kraj?w s?siednich oraz Komisarza
Pleneru Adama Zbiegieniego.
Minut? ciszy uczczono pami?? ostatnio zmar?ych artyst?w. Romualda Wilka z Krakowa i Oskara Pawlasa z Czech. Spotkanie s?u?y?o wymianie informacji o mie?cie i o pracy malarzy, utrwalajacych na swych obrazach uroki zmieniajacego si?K?dzierzyna-Ko?la.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY MALARZY

Rejs

27.05.2012

19. 05. 2012 r. członkowie i sympatycy TZK wyp?yn?li?statkiem?wycieczkowym "Silesia"?na rejs?po Odrze w g?r? rzeki i z powrotem.?Uczestnicy skorzystali z mo?liwo?ci?p?yni?cia w d? Odry?do?"Marina Lasoki". Wsp?lna kolacja oraz ?piewanie znanych turystycznych szlagier?w,?wprowadzi?o uczestnik?w w dobry humor i ch?? ponownego rejsu.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z REJSU
[ fot. Emilia Bandrowska, Andrzej Hynek ]

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK