60 lat praw miejskich Kędzierzyna - nowa wystawa w Baszcie od 7 III 2011 r.

21.02.2011

7 (poniedziałek) marca 2011 r. o godz. 17.00
TZK zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy pt.
60 lat praw miejskich K�dzierzyna - od osady kolejarzy do miasta chemik�w
w kozielskiej Baszcie (ul. Kraszewskiego 5B).
Na wystawie b�d� prezentowane dokumenty, kroniki, ksi��ki, artyku�y, zdj�cia ze zbior�w Muzeum TZK oraz u�yczone przez mieszka�c�w naszego miasta.�

W otwarciu wystawy uczestniczy�o ponad czterdzie�ci os�b.�

19 II 2011 r. odbyło się XXII Nadzwyczajne Walne Zebranie TZK

21.02.2011

W sobotę 19 lutego 2011 r. odbył się XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd członków TZK.
Zaistnia�a potrzeba dostosowania Statutu TZK do znowelizowanej Ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 28, poz.146). Po przedstawieniu zmian i� dyskusji zosta�y one�przeg�osowanie przez zebranych cz�onk�w. Uaktualniony statut mo�na przegl�dn�� w zak�adce "dokumenty".
W walnym zebraniu uczestniczy�y 43 osoby.����
Zmieniona zosta�a wol� zebranych cz�onk�w TZK roczna sk�adka cz�onkowska w Towarzystwie. Osoby pracuj�ce b�d� p�aci� j� w wysoko�ci 24 z�, a uczniowie, studenci i emeryci w wysoko�ci 12 z�.�
���ZOBACZ ZDJĘCIA Z WALNEGO ZEBRANIA

 

XXI Zjazd TZK w fotografii

24.01.2011

Przedstawiamy zdjęcia Tadeusza Płóciennika z XXI Zjazdu TZK. Fotografie przedstawiają w kolejności salę obrad, sąd koleżeński, komisję rewizyjną i zarząd Towarzystwa obecnej kadencji.

Czytaj więcej...

XXI ZJAZD TZK - NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA

12.12.2010

11 grudnia 2010 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim Ośrodku Kultury zgromadziła 50 członków Towarzystwa oraz osoby zaproszone. W spotkaniu uczestniczy� m.in. prezydent miasta Tomasz Wantu�a. Zjazd podsumowa� ostatnie 4 lata pracy TZK. Dyskusja wskaza�a kierunki jego pracy w najbli�szym czasie. Delegaci wybrali w tajnym g�osowaniu zarz�d (13 os�b), komisj� rewizyjn� i s�d kole�e�ski. Zarz�d po ukonstytuowaniu si� wybra� prezesa TZK, kt�rym zosta� Jerzy Drzewiecki. Funkcje wiceprezes�w powierzono: Halinie Mi�czuk i Edwardowi Nyczowi. Sekretarzem Towarzystawa zosta�a Krystyna Rutkowska a skarbnikiem Irena Czechowska. 29 (�roda) grudnia 2010 r. odb�dzie si� (pierwsze) wsp�lne spotkanie zarz�du, komisji rewizyjnej i s�du kole�e�skiego aby doprecyzwa� zakres dzia�ania Towarzystwa w 2011 r.

Nowa książka poseminaryjna

10.12.2010

"Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku" to najnowsza książka naukowa wydana przez TZK. Jest to pokłosie XV Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Wstęp oraz 11 tekstów autorskich wprowadzi nastęnie tylko w historię i codzienność miasta (które można porównać z innymi miastami śląskimi) ale częściowo wskaże również tło jego funkcjonowania w najbliższej przyszłości. Autorzy tekstów oraz redaktor naukowy mają nadzieję, że oddana tym razem do rąk Państwa książka stanie się zakwasem do refleksji i aktywniejszej współpracy przedstawicieli sfery władzy i nauki w rozwiązywaniu problemów mieszkańców transformujących miast przemysłowych śląska. Zapraszamy do lektury
ZOBACZ PIERWSZE STRONY KSIĄŻKI

Bilans działalności TZK za lata 2007-2010

06.12.2010

DziaŁalnoŚĆ TZK w piguŁce w latach 2007–2010


- 16 zebra� Zarz�du TZK (statutowa powinno��)
- Liczba cz�onk�w w XII `2006: 164 / w XII `2010 r. (po weryfikacji aktywno�ci): 172.
- 44 osoby w ci�gu 4 lat wst�pi�y w szeregi TZK.
- Odby�y si� 3 wyjazdowe spotkania integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
- Zorganizowano 5 K�dzierzy�sko-Kozielskich Seminari�w Naukowych.
- Wydano 5 ksi��ek poseminaryjnych oraz 2 (nr XI-XII, XIII) tomy „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich” w wydawnictwie naukowym.
- Zorganizowano 15 tematycznych wystaw czasowych.
- Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 97 nowych eksponat�w. Do biblioteki TZK zakupiono 287 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
- Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 15592,24 z�, z czego 6980,44 z� pochodzi�o ze �rodk�w w�asnych TZK (w tym pozyskiwanych od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w), a pozosta�a kwota to �rodki z dotacji miejskiej.
- Od listopada 2008 r. do ko�ca marca 2009 r. przeprowadzono remont Baszty. Dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
-W�okresie lat 2007-2010 zwiedzi�o Baszt�17520 os�b.�

Ustępujący Zarząd dziękuje wszystkim, którzy włączyli się swoją pracą, radą czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizację działalności statutowej TZK .
Za Zarząd
Edward Nycz

XV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

08.10.2010

15 (piątek) X 2010 r. odbędzie się kolejne Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe organizowane m.in. przez TZK. Pierwsze seminarium odbyło się w maju 1994 r. Obecne jest powiązane z 35-leciem powstania Kędzierzyna-Koźla oraz podejmie tematykę współczesnych kapitałów miejskich. Zapraszamy do do udziału w seminarium, które odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27. Początek seminarium o godz. 9.45. W załączeniu ramowy program Kliknij tutaj.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z SEMINARIUM [ FOT. TADEUSZ PŁÓCIENNIK ]

SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE XIII

03.09.2010

Towarzystwo uczciło 35 urodziny Kędzierzyna-Koźla wydaniem kolejnego tomu Szkiców. Tom XIII zawiera osiem artykułów, biogram oraz kronikę miasta za 2008 i 2009 r. (224 str.).
Zapraszamy do zapoznania się z tekstami autorskimi.

Akwarele Janiny Walas dla muzeum

31.08.2010

Janina Walas przekazała muzeum TZK akwarele przedstawiające charakterystyczne motywy kozielskiej Starówki, uroki przyrody i pejzaże przemysłowe naszego miasta.

Towarzystwo dziękuje Pani Janinie za cenne upominki

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK