Studyjne spotkanie w Głubczycach

29.07.2009
28 lipca 2009 r. dr Edward Nycz i dr Ryszard Pacu�t wraz z wiceprezydentem K�dzierzyna-Ko�la Piotrem Gabryszem odbyli podr� studyjn� do Powiatowego Muzeum Ziemi G�ubczyckiej. Na spotkaniu z dyrektor g�ubczyckiego muzeum dr Barbar� Piechaczek�oraz dr Katarzyn� Maler om�wiono powstanie i obecne zasady funkcjonowania muzeum samorz�dowego.�Pozyskane wiadomo�ci mog� by� wykorzystane w przekszta�caniu muzum TZK w podobn� instytucj�.
Muzeum g�ubczyckie funkcjonuje od ponad p� roku w odrestaurowanym ratuszu. Powsta�a instytucja�by�a efektem wsp�pracy w�adz miejskich i powiatowych oraz Stowarzyszenia Mi�o�nik�w Muzeum i Ziemi G�ubczyckiej. Restauracja rynku (unikat na skal� europejsk� - w kszta�cie �wierci ko�a) i odbudowa ratusza�zmieni�a przestrze� spo�eczn� i kulturaln� tej cz�ci miasta. Warto zapozna� si� z propozycj� muzeum (wt.-pt. 10.00-15.30, II i IV niedz. 12.00-15.30)�oraz zobaczy� pi�knie odrestaurowan� przestrze� wok� ratusza. Widok z wie�y ratuszowej ukazuje panoram� pi�knej ziemi g�ubczyckiej. ��
 
Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

Zakład - ludzie - miasto. Fakty i wspomnienia

31.05.2009
1 czerwca 2009 r. w Klubie SITPChem mia�a miejsce Inauguracja Dni Chemika – Chemia `2009 oraz promocja monografii - ZAKŚAD – LUDZIE – MIASTO. 60 WSPOMNIEĆ NA 60-LECIE ZAK. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.
Kliknij tutaj by je zobaczyć

Zakład - ludzie - miasto. Fakty i wspomnienia - 60 lat ZAK S.A.
to nowa ksążka - będąca efektem współpracy TZK i Zakładów Azotowych.
Jest to materia� z XIII K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego oraz zbi�r wspomnie�, kt�ry zosta� zebrany przez k�dzierzy�sko-kozielski Oddzia� Stowarzyszenia In�ynier�w i Technik�w Przemys�u Chemicznego.�Biografie ludzi tworz�cych Zak�ady Azotowe �i miasto K�dzierzyn splecione i wplecione s��w histori� (przede wszytkim) Polski Ludowej. Perspektywa 60 lecia daje ciekaw� mo�liwo�� spojrzenia na wieloaspektowe dzieje instytucji i organizmu miejskiego. Zapraszamy do lektury.Nowy eksponat kultury technicznej z byłych Zakładów Papieru i Celulozy w Koźlu Port

31.05.2009
Dzi�ku uprzejmo�ci Rady Parafialnej Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w K�odnicy pozyskano ciekawy eksponat kultury technicznej z Zak�ad�w Papierniczych�w Ko�lu Port.
Zarz�d TZK dzi�kuje�Mariuszowi Miedzi�skiemu za pomoc w demonta�u i�przewiezieniu eksponatu pod muzeum.�
Po renowacji obiekt stanie si� elementem�zew�trznej ekspozycji Muzeum TZK.

 

Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku w Baszcie

25.05.2009
25 maja 2009 r. zako�czy�a zaj�cia w bie��cym roku akademickim Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku. Cz�stym miejscem jej spotka� od dw�ch lat by�a kozielska Baszta. Opiek� nad sekcj� sprawuje od momentu jej powstania mgr Urszula Wi�cek.

Czytaj więcej...

Zdjęcia z otwarcia wystawy 8. 05. 2009 r.

11.05.2009

8 maja 2009 r. odby�o sie uroczyste otwarcie wystawy "S�awi�cice. Wczoraj - Dzi� - Jutro". Organizatorami pierwszej po remoncie Baszty ekspozycji jest Towarzystwo Przyjaci� S�awi�cic i TZK. W pi�tkowe popo�udnie zwiedzi�o wystaw� ponad 60 os�b. Prezentowany materia� fotograficzny jest autorstwa Władysława Lichorobca.

Nowe zakupy muzealiów

21.04.2009
W ostatnim okresie zakupiono dwie grafiki, kt�rych autorem jest Georg Rasel poeta i malarz mieszkaj�cy do 1945 r. w Ko�lu. Zakupiono r�wnie� odlew z br�zu pracownika kolejowego autorstwa wybitnego rze�biarza i projektanta - profesora berli�skiej akademii sztuk pi�knych Josefa Breitkopf-Cosel (1876-1926). Zakup by� mo�liwy dzi�ki dotacji Urz�du Miasta oraz darczy�c�w skupionych wok� muzeum TZK.
KLIKNIJ BY ZOBACZY� EKSPONATY!!!

 

ODRA. RZEKA i LUDZIE... Nowa pozycja poseminaryjna

28.03.2009
Dzi�ki�wsp�pracy finansowej Gminy K�dzierzyn-Ko�le, Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej ukaza�a si� ksi��ka pok�osie XII K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego.
W dniach 12-13 czerwca 2008 w K�dzierzynie-Ko�lu odby�o si�Seminarium Naukowe, kt�re podj�o temat zwi�zany z historycznym i wsp�czesnym funkcjonowaniem rzek i kana��w przep�ywaj�cych przez miasto. T�o analizy by�o jednak szersze. Problematyka osadnictwa nad rzekami i zbiornikami wodnymi jest powi�zana z rozwojem cywilizacyjnym danych i wsp�czesnych ludzi. Woda stawa�a si� czynnikiem aktywizuj�cym ludzkie �ycie, ale i czynnikiem je niszcz�cym. Na przyk�ad powodzie by�y i s� nadal problemem nie tylko nadodrza�skim.
Zapraszamy do lektury tekst�w autorskich.


KLIKNIJ BY ZOBACZY� PIERWSZE STRONY!!!

 

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK