NOWA KSIĄŻKA POSEMINARYJNA

20.02.2010

K�dzierzyn-Ko�le. Kultura miasta - kultura w mie�cie - to ksi��ka b�d�ca pok�osiem XIV K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Sk�ada si� z 19 tekst�w podejmuj�cych opisy instytucjonalnego �ycia kulturalnego w naszym mie�cie na tle og�lnych przemian kultury.
W ksi��ce znajduje si� r�wnie� wspomnienie o prof. Karolu Joncy - Honorowemu Obywatelowi Miasta, podejmuj�cego w swoich badaniach tematyk� zwi�zan� z Ziemi� Kozielsk�. Ksi��ka jest wyrazem kilkuletniej wsp�pracy regionalnych o�rodk�w akademickich, organizacji III sektora i samorz�du miejskiego.

Czytaj więcej...

Nowa wystawa czasowa w Baszcie

15.02.2010

12 lutego 2010 r. nast�pi�o w Baszcie otwarcie nowej wystawy malarskiej� Swoje pasje i mo�liwo�ci odkrywamy ca�e �ycie.� Prezentuje ona dorobek malarski Danuty �alik i Urszuli Marciszewskiej.� Zapraszamy do jej ogl�dania w godzinach otwarcia Baszty.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z CZASOWEJ WYSTAWY

Uchwała o powołaniu muzeum już jest !

04.01.2010

Na ostatniej sesji Rady Miasta w 2009 r. radni przyj�li uchwa�� powo�uj�c��Muzeum Ziemi Kozielskiej. Zarezerwowano w bud�ecie pieni�dze na dokumentacj� techniczn� utworzenia plac�wki w piwnicach pomi�dzy Baszt� a dobudowan� wie��.�

Rok 2010 ma by� czasem�tworzenia struktur organizacyjnych muzeum ma bazie zbior�w Muzeum TZK.

Krótkie podsumowanie roku 2009

30.12.2009

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w 2009 r.
Do 31 marca trwa� remont Baszty.
Cz�onkowie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w 2009 roku:
-���
Stan na dzie� 01. 01. 2009 r. – 179 os�b
-���Przyj�to do TZK w 2009 r. – 10 os�b.
Systematycznie op�aca sk�adki ponad 40% cz�onk�w TZK.
W 2009 roku odwiedzi�o Muzeum TZK og�em 4.245 os�b.
Ca�kowite koszty funkcjonowania muzeum TZK - Baszty wynios�y ponad 110 tysi�cy z� (w tym, dotacja UM pokry�a 56,15%, a �rodki w�asne TZK (sk�adki+darczy�cy): 43,85%).�
Pozyskano sze�� znaczniejszych eksponat�w do muzeum TZK. �
Zakupiono
71 nowych ksi��ek do biblioteki TZK.
Zorganizowano 2 nowe (czasowe) wystawy tematyczne.
Odby�o si� kolejne XIV K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminarium Naukowe.
Wydano dwie ksi��ki poseminaryjne i kolejny tom Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich.

Nowe książki w muzealnej bibliotece

23.12.2009

W grudniu zakupiono ponad 30 ksi��ek naukowych i popularnonaukowych o tematyce �l�skoznawczej do muzealnej biblioteki.
Otrzymano r�wnie� kilka ksi��kowych dar�w m.in. od ks. dr hab. Andrzeja Hanicha (Dekananty i parafie Administracji Apostolskiej �l�ska Opolskiego w latach 1945-1946). Darczy�com dzi�kujemy za przekazane publikacje.

Apel do władz i mieszkańców naszego miasta

30.10.2009
Zarz�d Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, stowarzyszenia zajmuj�cego si� statutowo ju� od 46 lat ochron� dziedzictwa kulturowego w regionie k�dzierzy�sko-kozielskim, z niepokojem obserwuje narastaj�c� lawinowo fal� niszczenia wszelkiej kategorii obiekt�w miejskich przez wandali, chuligan�w i pseudografficiarzy. Spaceruj�c ulicami miasta, trudno znale�� urz�d, sklep, blok mieszkalny, zabytek itp., kt�ry nie mia�by zniszczonej bazgro�ami elewacji. Jeste�my mocno zbulwersowani i zatroskani rozmiarem zniszcze�, stwierdzaj�c, �e nasze pi�kne miasto jest wr�cz terroryzowane przez rozzuchwalonych wieloletni� bezkarno�ci� dowcipnisi�w - "bezm�zgowc�w", demonstracyjnie kpi�cych z prawa poprzez g�upawe napisy na tynkach nowych lub �wie�o odnowionych obiekt�w o tre�ci np. "HWDP", "CHWDP", "REIW ZPP", "ZPP CLAN" (Zawsze Ponad Prawem). Dewastowane s� te� nagminnie przystanki MZK.

Czytaj więcej...

Nowy Rok Akademicki i pierwsze zajęcia

19.10.2009
Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku�w dniu 19 X 2009 r. rozpocz�a kolejny rok spotka� akademickich w Baszcie. Planowane s� comiesi�czne zaj�cia dydaktyczne, kt�re b�dzie koordynowa� mgr Urszula Wi�cek.
Pierwszy kursowy wyk�ad odby� si� 26 X 2009 r.�Tematyka to�samo�ci i problem�w pogranicza polsko-czesko-niemieckiego ma dominowa� na zaj�ciach w�tym roku akademickim... �

By przeczytać więcej o seniorach w mieście kliknij tutaj (NTO, 1 X 2009)

Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

9 X 2009 r. KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE ZABYTKI I ICH DETALE

02.10.2009
Po rzeczach odgadywa� cz�owieka…
To motto nowej wystawy fotograficznej, kt�ra zostanie otwarta w Baszcie 9 X 2009 r. o godz. 17.30.� Autorem zdj�� ukazuj�cych detale architektoniczne miejskich zabytk�w jest W�adys�aw Lichorobiec.
 
Wystawa jest wst�pem do maj�cego si� nied�ugo odby� XIV K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego - K�dzierzyn-Ko�le. Zabytki miasta�- kultura w mie�cie (28 X 2009 r.)
Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

XI-XII tom "Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich" już w Baszcie

06.08.2009
Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich. Ostatni tom wydany by� w 2005 r. Obecna publikacja zawiera artyku�y i materia�y oraz biogramy napisane przez 12 autor�w. Szkice od swego pocz�tku (1985 r.) znajduj� si� pod merytoryczn� opiek� PIN Instytutu �l�skiego w Opolu. Obecny tom zosta� wydany dzi�ki darczy�com i mecenasom TZK oraz dotacji Urz�du Miasta w K�dzierzynie-Ko�lu.
Zapraszamy do lektury, jak r�wniez wsp�tworzenia kolejnego wydania materia��w o ziemi kozielskiej.

Czytaj więcej...

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK