Goście w Muzeum TZK

18.05.2012

 

W dniu 14 maja 2012 r. Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej?w Baszcie odwiedzili go?cie z Indii, Chin i Ukrainy w towarzystwie?przedstawicieli Zespo?u Szk? Miejskich nr 2 z K?odnicy.

Podziękowanie dla mecenasa TZK

07.05.2012

W dniu 25. 04. 2012r. prezes TZK Jerzy Drzewiecki wręczył podziękowanie  Zarządowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego M+ z o.o. za wspieranie działalności naukowo badawczej i kolekcjonerskiej.
P
rezes TZK wręczył na ręce pani Marii Klimek tekst podziękowania wraz z  darem dla firmy, którym był obraz olejny.

Zajęcia Sekcji Plastycznej UTW w Baszcie

29.04.2012

Dnia 25.04.2012 r. w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odby?o si? spotkanie artystki, pani Heleny Goldy-B?ahut z sekcj? plastyczn? Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ?

Zebranych? przywita? pan prezes TZK Jerzy Drzewiecki. Spotkanie sta?o si? okazj? do rozm?w o r?nych technikach malarskich. Stworzy?o mo?liwo?? wymiany refleksji i uwag o prezentowanej w Baszcie wystawie prac pani Heleny Goldy-B?ahut.

Wycieczka seniorów w Baszcie

24.04.2012

53 osobowa Grupa Senior?w z Siemianowic ?l?skich w dniu 17.04.2012 r. zwiedza?a Baszt?. Przewodnikiem po dziejach historii, zwi?zanych z Ko?lem i twierdz? kozielsk? by?a mgr Urszula Wi?cek, kt?ra przedstawi?a legend? o braciach Koz?ach i dawne dzieje osady.

Zwiedzaj?cych zaciekawi?o to, ?e Austriacy na pocz?tku XVIII wieku przekszta?cili Ko?le w twierdz?. Pas umocnie? wok? miasta sk?ada? si? z wa??w ziemnych, mur?w oraz row?w i by? zbudowany w kszta?cie o?mioramiennej gwiazdy. Obecnie na prospektach i mapie miasta jest widoczny zarys gwiazdy. Seniorzy byli pod wra?eniem obrazu przedstawiaj?cego "Obl?enie Ko?la" ?(autor - Wilhelm von Kobell, orygina? znajduje si? w Monachium), zgromadzonych zbiorach muzealnych, ikonach autorstwa Zenona Wody.

Na zakończenie Seniorzy wpisali się do Kroniki Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY SENIORÓW

Nowa książka poseminaryjna

02.03.2012

Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako warto�� promocyjno-turystyczna (red. Edward Nycz, Opole 2012) to kolejna ksi��ka poseminaryjna, kt�ra zosta�a wydana dzi�ki wsp�pracy TZK z Urz�dem Miasta i wsparciu mecenas�w TZK.�

Praca zawiera 11 tekst�w autorskich (naukowcy, samorz�dowcy i pasjonaci), kt�re pr�buj� odpowiedzi�� na pytania dotycz�ce roli turystyki w kreowaniu wizerunku miasta przemys�owego�i roli to�samo�ci lokalnej w zglobalizowanym �wiecie.
Zapraszamy do lektury.

 

ZOBACZ WSTĘP KSIĄŻKI

Warsztaty historyczno-kulturalne Uniwersytetu III Wieku w Baszcie

27.01.2012

Na zaj�ciach historyczno-kulturalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 23 stycznia 2012 r. by� realizowany temat: Zakrz�w – teren, gdzie stykaj� si� r�ne kultury. Koordynatorka tych spotka� Urszula Wi�cek (prowadz�ca je nb. od 2006 r.) zorganizowa�a spotkanie z pani� Mari� Fandrych, kt�ra pomaga�a bratu – Erwinowi Fandrych w opracowywaniu ksi��ki „Pa�ac marze�. Historia Zakrzowa na tle los�w rodzi zamieszkuj�cych pa�ac” (Zakrz�w 2011).
Spotkanie poprzedzi�a kr�tka informacja o historii Zakrzowa. Pani Maria zaprezentowa�a posta� swojego brata, jego pasj� zbierania pami�tek i zapisk�w dotycz�cych lokalnej historii. Ksi��ka jest efektem wielu lat pracy.
Na spotkaniu r�wnie� zosta�a przedstawiona dzia�alno�� zakrzowskiej Fundacji Euro-Country – Partnerstwo dla zr�wnowa�onego rozwoju obszar�w wiejskich, z inicjatywy i wsparciu finansowemu kt�rej mog�a powsta� omawiana ksi��ka. S�uchacze otrzymali po egzemplarzu ksi��ki, jak r�wnie� materia�y promocyjne Fundacji.
Na zako�czenie spotkania prezes TZK – Jerzy Drzewiecki podzi�kowa� pani Marii za ciekaw� prelekcj� podejmuj�c� nieopisane do niedawna jeszcze lokalne dzieje.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW

Niecodzienny dar znalazł miejsce w muzeum

05.12.2011

Polskie Towarzystwo Historyczne oddzia� Opole, �Historyczno-Archeologiczne Stowarzyszenie "Pro-Memoria" oraz UM w K�dzierzynie-Ko�lu i Pedagogiczna Biblioteka Wojew�dzka w Opolu filia w K�dzierzynie-Ko�lu,�w dniach 25-26 listopada 2011 r. zorganizowali konferencj� pt. "Twierdza Ko�le", W trakcie konferencji jeden z jej wsp�organizator�w Robert S�ota przekaza� na r�ce dr Ryszarda Pacu�ta dla Muzeum TZK kul� z czas�w napoleo�skich walk o Twierdz� Kozielsk�.�

W dniu 2 grudnia 2011 r. Urz�d Miasta przekaza� do Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej kul� armatni� z czas�w�Twierdzy Kozielskiej. Zosta�a znaleziona w g��bokim wykopie podczas prac remontowych prowadzonych obok budynku Urz�du Miasta. Odkrycie kuli wywo�a�o sporo zamieszania, zg�oszono znalezisko saperom i niewiele brakowa�o, �eby kula trafi�a na poligon celem jej zdetonowania. Dok�adniejsze ogl�dziny pozwoli�y ustali�, �e jest to pocisk z czas�w najprawdopodobniej obl�enia Ko�la przez wojska napoleo�skie.

Czytaj więcej...

Wernisaż Janiny Litwińskiej-Walas

01.11.2011

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz Miejski O�rodek Kultury zorganizowa� wernisa� wystawy malarstwa Janiny Litwi�skiej-Walas w dniu 4 listopada 2011 r. (godz. 18.00). Miejscem spotkania by�a Galeria Sztuk Wszelakich w Domu Kultury "Chemik" w Kedzierzynie (Al. Jana Paw�a II 27). Muzycznie wernisa� u�wietni�a piosenkarka �ada Garpie�ko.  Wystawa b�dzie czynna od 4 do 27 XI 2011 r., dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK