XVI SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE

07.07.2014

XVI Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskiej s? powi?zane z dziejami miasta i z jego wsp?czesnym obliczem – Obecne ukazuj? si? w specyficznej ods?onie, gdy? ??cz? dwie miejskie inicjatywy pilotowane przez TZK, to jest wydawane od 31. lat „Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskie” i odbywaj?ce si? od 20. lat w mie?cie K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminaria Naukowe. 15 pa?dziernika 2012 r. mia?o miejsce XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. „K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych”. Do programu seminarium zg?oszono 22 wyst?pienia omawiaj?ce ide? sportu i rekreacji oraz lokaln? aktywno?? sportow?. Zarysowano prawie pe?n? panoram? ?ycia sportowego w mie?cie. Szkoda jednak, ?e nie wszystkie wyst?pienia zosta?y „przelane” na papier i nie znalaz?y si? w XVI tomie „Szkic?w…”. Szkice zawieraj? 16 autorskich tekst?w opisuj?cych wybrane aspekty ?ycia sportowego w K?dzierzynie-Ko?lu. ?ycie sportowe do najdawniejszych czas?w stanowi?o istotny element ?ycia spo?ecznego, kulturowego a nawet politycznego. W K?dzierzynie-Ko?lu od kilku dekad sport stanowi? spoiwo w ?yciu spo?eczno?ci miejskiej. Sukcesy lokalnych klub?w sportowych zawsze stanowi?y element dumy mieszka?c?w.
Obecny tom przywo?uje r?wnie? jubileusz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, stowarzyszenia, kt?re jest inicjatorem i wydawc? „Szkic?w K?dzierzy?sko-Kozielskich”. Pi??dziesi?ciolecie dzia?alno?ci Towarzystwa ju? mia? miejsce (XVIII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe „Rola towarzystwa regionalnego w kszta?towaniu lokalnych kapita??w”, 14 IX 2013). G??wne obchody mia?y miejsce w czerwcu i wrze?niu 2013 r. Kolejne pokolenia k?dzierzy?sko-kozielskich regionalist?w i animator?w podejmuj? nie?atwy trud zachowania dziedzictwa my?li i pracy mieszka?c?w Ziemi Kozielskiej w zbiorach Muzeum TZK. Greckie okre?lenie eutopos (dobre miejsce) jest najlepszym okre?leniem tej instytucji s?u??cej – wbrew zawirowaniom lokalnej historii – piel?gnowaniu lokalnej kultury i wiedzy historycznej. To swoiste trwanie obecno?ci, gdzie pami?tki przesz?o?ci m?wi? o ci?g?o?? lokalnej kultury, na co wskaza?a ponad dwa wieki temu Izabela Czartoryska (tzw. Domek Gotycki) w napisie: „Wszystkiemu, co los zmienia i co czas po?era Cz?owiek tkliwym wspomnieniem znikomo?? odbiera”. Oby jak najd?u?ej dla dobra naszej spo?eczno?ci...

 

ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

Spacery po miescie

Spacery po mieście
z przewodnikiem


ZAPRASZAMY !!!

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK