Bilans pracy TZK w latach 2010-2014

24.11.2014

Działalność TZK w latach 2010–2014:

 • 17 zebra� Zarz�du TZK
 • Liczba cz�onk�w w XII`2010: 172, w XI`2014: 179.
 • 20 os�b w ci�gu 4 lat wst�pi�o w szeregi TZK.
 • Odby�y si� 2 wyjazdowe spotkanie integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
 • Zorganizowano cztery K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminaria Naukowe.
 • Wydano 1 ksi��k� poseminaryjn� oraz 2 tomy (nr XIV-XV, XVI) „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich”.
 • Zorganizowano 14 tematycznych wystaw czasowych, w tym 2 wystawy jubileuszowe: „50-lat dzia�alno�ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” prezentowana w Baszcie i „50 lat TZK” – ekspozycja plansz na kozielskim Rynku.
 • Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 88 nowych eksponat�w. Szczeg�lnie cenne s� dwie panoramy Ko�la: „Odst�pienie wojsk austriackich od obl�enia twierdzy Ko�le 1760” i „Kosel 1720/1730”, kt�re pozyska� i podarowa� naszemu muzeum Marek Jura.
 • Do biblioteki TZK zakupiono 146 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
 • Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 11 980,66 z�, z czego 9 507,00 z� pochodzi�o z dotacji miejskiej, a pozosta�a kwota to �rodki w�asne TZK (w tym pozyskiwane od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w).
 • Od 2010 r. do listopada 2014 r.dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
 • W okresie lat 2010–2014 zwiedzi�o Baszt� 17 520 os�b.
 • Ust�puj�cy Zarz�d dzi�kuje wszystkim, kt�rzy w��czyli si� swoj� prac�, rad� czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizacj� dzia�alno�ci statutowej TZK oraz pomoc w obchodach 50 lecia Towarzystawa.

Zarząd TZK

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK